Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  רופא השיניים לא הסביר את ההליך. האם זוהי רשלנות רפואית?

  רופא שיניים אשר לא מסביר את ההליך הרפואי כנקבע בחוק זכויות החולה חשוף לתביעות רשלנות. במאמר הבא נביא את עיקרי החוק ונסביר מתי ניתן להגיש תביעות.

  רופא השיניים לא הסביר את ההליך. האם זוהי רשלנות רפואית?

  פרק ד' בחוק זכויות החולה מסדיר את הנושא של הסכמה מדעת וקובע כי היעדר הסכמה כזו הוא עילה לרשלנות רפואית.

  תוכן עניינים

  המסקנה היא כי רופא שיניים אשר לא הסביר את ההליך הרפואי אותו הוא מבצע עשוי לעמוד מול תביעות חמורות בגין רשלנות.

  על פי סעיף 13 בפרק הרביעי של חוק זכויות החולה, אין לתת טיפול רפואי למטופל אלא אם נתן הסכמה מדעת. בסעיף קטן ב' מצוין כי לצורך קבלת ההסכמה מדעת אמור המטפל למסור למטופל מידע רפואי הדרוש לו "באורח סביר" על מנת להחליט האם להסכים או לסרב. בהקשר של רשלנות רפואית בטיפול שיניים, המידע הרפואי לכלול על פי החוק את הנושאים הבאים:

  א. דיאגנוזה ופרוגנוזה – על המטפל להעביר למטופל את האבחנה המדויקת ואת הסכות של מצבו הרפואי.

  ב. תיאור התהליך – על המטפל להסביר למטופל את מהות הטיפול, את ההליך, את המטרה, את התועלת הצפויה ואת הסיכויים שיש לטיפול להצליח.

  ג. סיכונים – על המטפל להעלות בפני המטופל את כל רשימת הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, כולל תופעות לוואי, כאבים ואי נוחות.

  ד. טיפולים חלופיים – על המטפל להציג בפני המטופל את שלל הטיפולים הרפואיים האלטרנטיביים העומדים בפניו. בנוסף, על המטפל להראות למטופל את המשמעות של היעדר הטיפול הרפואי.

  ה. אופי חדשני – במידה והטיפול כרוך באופי חדשני צריך להבהיר זאת המטפל בפני המטופל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עוד קובע סעיף 13 לחוק זכויות החולה כי המטפל ימסור למטופל את כל המידע בשלב מוקדם ככל האפשר.

   מטרת ההוראה היא לאפשר למטופל להבין את המידע העומד לפניו ולקבל החלטה מושכלת. יחד עם זאת, אישור של ועדת האתיקה בדבר מסירת מידע אשר עשוי לגרום נזק נפשי או גופני לבריאותו של המטופל יכול למנוע מסירת מידע רפואי מסוים.

   סעיף 14: כיצד מקבלים הסכמה מדעת?

   סעיף 14 לחוק זכויות החולה מבהיר גם הוא בצורה ברורה מדוע רופא שיניים אשר לא מסביר את ההליך הרפואי עשוי לעמוד מול תביעת רשלנות רפואית. על פי הסעיף הנ"ל, על הרופא להקפיד על אופן מתן ההסכמה מדעת. כך קובע החוק:

   א. הסכמה מדעת יכולה להיות בעל פה, בכתב או בהתנהגות

   ב. הסכמה לטיפול רפואי המנוי בתוספת דורשת חתימה על מסמך המתמצת את ההסבר שניתן למטופל

   ג. במידה והמטופל נזקק לטיפול בתוספת אך נמנע ממנו לחתום בכתב, על ההסכמה להתקבל בנוכחות שני עדים ועליה להיות מתועדת בכתב לאחר מכן

   ד. במצב חירום רפואי ניתן לקבל הסכמה בעל פה אך יש לתעד אותה לאחר מכן בכתב

   סעיפים 15 ו-16: מצבי חירום ומינוי בא כוח

   רופא יכול להימנע מתביעות רשלנות רפואית בטיפול שיניים במידה ומספק טיפול ללא הסכמה תחת התנאים המופיעים בסעיף 15 לחוק זכויות החולה.

   אם מצבו הגופני או הנפשי של המטופל לא מאפשר הסכמה מדעת, אם לא ידוע למטפל כי המטופל או אפוטרופוס שלו מתנגדים לטיפול ואם אין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו של המטופל אם הוא קטין או פסול דין – רשאי המטפל לערוך טיפול רפואי ללא הסכמה.

   בנסיבות של מצב חירום יכול המטפל לתת את הטיפול הרפואי בכפוף לאישור של ועדת האתיקה וסעיפים המופיעים בחוק זכויות החולה.

   לבסוף, סעיף 16 לחוק מגדיר את מינוי בא כוח למטופל ומוסיף כי שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לעניין זה. לסיכום, על מנת לבחון מקרי רשלנות רפואית בטיפול שיניים יש לבדוק האם הרופא העביר מידע העונה על דרישות החוק.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף