Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  הסכם צוואה הדדית – מהו?

  צוואה היא מסמך שבמסגרתו אדם מגדיר הוראות ביחס למה שייעשה בנכסיו ובכספיו לאחר פטירתו. חלוקת הרכוש והנכסים ואופן הטיפול בהם יעשו בהתאם להנחיותיו של המנוח בצוואתו. אולם, במידה ואדם לא ערך צוואה הדין מגדיר את דרך הטיפול בנכסיו ואת זהות היורשים.

  הסכם צוואה הדדית – מהו?

  תוכן עניינים

  קיימים שלושה סוגי מרכזיים של צוואות

  1. צוואה רגילה – מסמך שאדם או אחד מקרוביו עורך באופן אישי ונפרד ביחס לרכושו ונכסיו.
  2. צוואה משותפתמסמך צוואה אחד משותף לשני בני זוג שהסכימו על תוכנו וערכו אותו יחד.
  3. צוואה הדדית – מסמך ששני בני הזוג הסכימו יחד על תוכנו וערכו אותו יחד- כמסמך אחד או כשני מסמכים נפרדים. האופן שבו נכתב המסמך הוא בצורה שמסתמכת על הוראות הצוואה של בן הזוג השני. צוואה הדדית יכולה להתקיים בין בני זוג נשואים ואף בין בני זוג הידועים בציבור.

  מטרת הצוואה ההדדית

  הצוואה ההדדית מתבססת על הסתמכות הדדית הקיימת בין בני הזוג. מטרת עריכת . המסמך כצוואה הדדית היא להוריש את העיזבון של האחד לבן הזוג האחר ובהמשך לצדדים שלישיים (בדרך כלל צאצאיהם של הזוג).
  לפורטל המידע בנושאי צוואות וירושות – https://www.accordil.co.il/

  הגדרת הצוואה ההדדית בחוק

  ההנחיות והפרטים אודות צוואות בכלל ואודות צוואה הדדית בפרט מופיעים תחת חוק הירושה.

  החוק מגדיר צוואה הדדית כמסמך שנערך על ידי בני זוג מתוך מצב של הסתמכות של כל אחד מהם על צוואתו של האחר. החוק נותן אפשרות לערוך צוואה הדדית בין אם הזכייה ממנה מגיעה לבני הזוג ובין אם הזוכה הוא דווקא צד שלישי. הצוואה בעלת תוקף משפטי מחייב גם אם נכתבה כמסמך אחד וגם אם נכתבה כשני מסמכים נפרדים המסתמכים האחד על פרטיו של האחר.

  החוק מאפשר למי שערך את הצוואה לחזור בו מצוואתו בין אם מדובר בצוואה רגילה, משותפת או הדדית. אולם, באם הגדירו בני הזוג דרכי התנהלות לאחר חזרתו של אחד מהצדדים מההסכמות שנקבעו בירושה- ההכרעה תבוצע בהתאם אליהם ולא לפי האמור בחוק הירושה. גם אם הגדירו בני הזוג אפשרויות לביטול או שינוי הצוואה וסעיפיה לא ניתן לשלול באופן מוחלט את הזכות של מי מהם לביטול של הצוואה בהנחה ושני בני הזוג בחיים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שוויוניות בצוואה הדדית

   צוואה הדדית לא חייבת להיות סימטרית ולהעניק זכויות זהות ושוות לשני בני הזוג.

   אלא ההדדיות באה לידי ביטוי בכך שבני הזוג חותמים על צוואתם באותו המועד, חשופים שניהם לתוכן הצוואה של האחר ומסתמכים עליו. זאת גם באם מדובר בצואות בעלות תוכן שונה.

   הנכסים שעליהם חלה צוואה הדדית

   את הצוואה ניתן להחיל על מספר נכסים:

   • נכסים שנמצאים בבעלות אחד מבני הזוג או שניהם במועד עריכת הצוואה.
   • נכסים עתידיים שירכשו על ידי בני הזוג.
   • נכסים שיתווספו לאחד מבני הזוג לאחר פטירתו של האחר.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף